THÔNG BÁO về thời gian tựu trường, lễ tổng kết và khai giảng năm học mới

THÔNG BÁO

Về thời gian tựu trường, Lễ tổng kết và khai giảng năm học mới

Ban giám hiệu Trường TCPH Đà Nẵng kính thông báo đến Quý giáo thọ, giảng viên, Bổn sư/Y chỉ sư, Tăng Ni sinh (TNS) và học viên Cư sĩ (HVCS) về thời gian tựu trường, tham dự lễ tổng kết năm thứ I (2019-2020) & khai giảng năm thứ II (2020-2021) và thời gian đi học của các khoá như sau:
1. Tựu trường:
-Lúc 7h00, Thứ Sáu, ngày 18/09/2020 (02/08/Canh Tý)
-TNS, HVCS có mặt để nghe phổ biến chương trình học tập năm thứ II.
2. Lễ tổng kết năm học 2019-2020 & khai giảng năm học 2020-2021:
-Thời gian: Lúc 07 giờ 30, Chủ Nhật ngày 20/09/2020 (04/08/Canh Tý)
-Địa điểm: Trường TCPH, Chùa Phổ Đà, 340 Phan Chu Trinh, tp. Đà Nẵng
-Yêu cầu tất cả TNS và HVCS tham dự lễ tổng kết và khai giảng đầy đủ.
3. Bắt đầu học:
-Hệ Trung cấp Phật học: Thứ Hai ngày 21/09/2020 (05/08/Canh Tý)
-Hệ SCPH và hệ TCPH Cư sĩ: Chủ nhật, ngày 27/09/2020 (11/08/Canh Tý).
4. Thực hiện quy định phòng chống dịch covid-19:
Thực hiện các biện pháp an toàn phòng chống dịch covid-19 của Bộ Y tế, Chỉ thị của UBND TP. Đà Nẵng, yêu cầu TNS và HVCS mang khẩu trang, sát khuẩn, đo thân nhiệt tại buổi tựu trường, lễ khai giảng và trong giờ học cho đến khi có Chỉ thị mới.

Nơi nhận: 
-Quý Giáo thọ, Giảng viên “để tri tường và thực hiện”; 
-Quý vị Bổn sư/Y chỉ sư “biết để nhắc nhở đệ tử”;
-TNS và HVCS “thực hiện”
-Niêm yết;
-Lưu VP.

TM. BAN GIÁM HIỆU

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Thượng Tọa THÍCH CHÚC TÍN

 

Bài liên quan