ID các lớp Online Trường Phật học Đà Nẵng

Lớp Online

Để vào lớp các học viên phải đăng nhập đúng ID của lớp như sau. Mật khẩu sẽ được cung cấp nội bộ hoặc liên hệ văn phòng nhà trường.

TÊN LỚP ID mật khẩu
Room A 783-448-4476 cung cấp nội bộ
Room B 792-571-3033 cung cấp nội bộ
Room C 889-005-7645 cung cấp nội bộ

SCAN bằng điện thoại / máy tính bảng.

Bài liên quan