ID các lớp Online Trường Phật học Đà Nẵng

Lớp Online

Để vào lớp các học viên phải đăng nhập đúng ID của lớp như sau. Mật khẩu sẽ được cung cấp nội bộ hoặc liên hệ văn phòng nhà trường.

TÊN LỚP ID mật khẩu
Room A 9999 579 579 cung cấp nội bộ
Room B 6666 246 246 cung cấp nội bộ

Bài liên quan